Algemene Voorwaarden van den Hooven Training & Counseling

Drs. Corline van den Hooven is lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en staat geregistreerd als Psycholoog NIP.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelcontracten, zowel mondeling als schriftelijk overeengekomen. Van een mondeling overeengekomen behandelcontract is sprake wanneer u een afspraak maakt voor een consult na het intakegesprek.

Uw privacy en geheimhoudingsplicht

Alles wat wordt besproken tussen u en mij als psycholoog is vertrouwelijk. Dit is wettelijk geregeld (beroepsgeheim). Zonder uw toestemming wordt aan niemand informatie verstrekt.

Indien het noodzakelijk is om te overleggen met uw huisarts kan dat alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. Indien andere instanties (bijvoorbeeld een verzekering) of personen (bijvoorbeeld andere behandelaren) informatie over u bij mij opvragen mag ik die alleen verstrekken na overleg met u én als u mij daar schriftelijk toestemming voor geeft. Deze toestemming geeft u door het door mij verstrekte toestemmingsformulier in te vullen en te ondertekenen.

Afspraak afzeggen of verplaatsen

Afspraken dienen tenminste één werkdag, dus 24 uur van tevoren, afgezegd te worden. Afspraken die op deze termijn worden afgezegd worden niet in rekening gebracht. Bij afspraken die later worden afgezegd of bij niet verschijnen op de afspraak wordt het volledige tarief van het consult in rekening gebracht.

Afspraken kunnen alleen afgezegd worden per telefoon (evt. via de voice-mail) of sms via het telefoonnummer van Drs. C.H. van den Hooven. Tel: 06-41260857

Verantwoordelijkheid cliënt

U bent en blijft altijd, binnen en buiten de praktijk, verantwoordelijk voor uw eigen gedrag en de gevolgen daarvan. Van den Hooven Training & Counseling en met name Drs. C. H. van den Hooven is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade die in de ogen van u of derden door het contact en/of de behandeling zou zijn veroorzaakt.

De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden uw verzekeringsmaatschappij hanteert, ligt geheel bij u zelf.

Rapportage en dossier

Uw gegevens die voor het verlenen van hulp in onze administratie moet staan, worden geregistreerd volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat uw gegevens goed beveiligd zijn en niet toegankelijk zijn voor anderen buiten de behandelend psycholoog. Het dossier heeft als doel uw hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen.

Meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens vindt u in onze Privacy Policy. Deze kunt u vinden op onze website (www.psychologenpraktijk-utrecht.nl) en kan ook, op verzoek, digitaal naar u toegestuurd worden.

Betalingsvoorwaarden

Facturen worden, tenzij anders is overeengekomen, aan het eind van elk consult meegegeven. U kunt de factuur ter plekke contant betalen of overmaken. Na het verstrijken van de op de factuur aangegeven betalingstermijn van 14 dagen is reclamatie niet meer mogelijk.

De factuur dient ten allen tijden binnen 14 dagen te zijn voldaan. Dit kan contant bij de psycholoog in de praktijk of via een overschrijving naar rekeningnummer: NL61INGB0005547710 ten name van Drs. C. H. van den Hooven.

Indien aan deze betalingsverplichting niet wordt voldaan dan ontvangt u een  digitale betalingsherinnering met het verzoek het openstaande bedrag binnen 7 dagen te voldoen. De eerste betalingsherinnering is kosteloos, bij de tweede en derde betalingsherinnering (steeds na 7 dagen) wordt telkens 12,50 EURO administratiekosten voor elke openstaande factuur gerekend. Wordt aan de betalingsverplichting na maximaal drie betalingsherinneringen nog steeds niet voldaan dan kan een incassomaatregel over het totale bedrag, dus inclusief de administratiekosten, worden getroffen. De kosten van deze incasso komen geheel voor uw rekening.

De beroepsaansprakelijkheid van Drs. C.H. van den Hooven en/of de psycholoog werkzaam bij Van den Hooven Training & Counseling, uit hoofde van de overeenkomst van de opdracht, is beperkt tot de bedragen die in het voorkomend geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor uitkering in aanmerking komen.

Klachten

Drs. C. H. van den Hooven is, in het kader van de WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) aangesloten bij een landelijke klachten- en geschillenregeling ( www.klachtencompany.nl ). Deze klachten- en geschillenregeling is opgesteld door P3NL (Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen) in samenwerking met het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).

Als u een klacht heeft kunt u dat uiteraard met uw psycholoog bespreken. Bent u na dit gesprek niet tevreden dan kunt u een klacht indienen. In de praktijk is een folder beschikbaar met de klachtenprocedure. U kunt deze folder ook digitaal per e-mail opvragen.

Afbeelding Psycholoog Corline

Drs. Corline van den Hooven

Psycholoog NIP

Als ervaren psycholoog help ik je graag met jouw klacht of probleem.

  • Psycholoog NIP
  • Ruim 10 jaar ervaring
  • Geen wachttijd
  • Praktijk in Utrecht centrum

Praktijkinformatie

Praktijkadres:
Voetiusstraat 3
3512 JL Utrecht
(vlakbij de Dom)

Contactgevens:
corline@psychologenpraktijk-utrecht.nl
Tel. nr.: 06 – 412 608 57

Psycholoog Utrecht is aangesloten bij:

Nederlands Instituut Psychologen