Privacy Policy

De psychologen praktijk van Drs. Corline van den Hooven, Psycholoog NIP, valt officieel onder: Van den Hooven Training & Counseling.

Van den Hooven Training & Counseling hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Van den Hooven Training & Counseling houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is met andere woorden: er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen. Indien het doorgeven van persoonsgegevens gewenst is (bijvoorbeeld bij: rapportage aan huisarts, bedrijfsarts of verzekering) wordt altijd eerst met u overlegd. Pas als u instemt én schriftelijk toestemming geeft worden de gegevens aan de betreffende persoon of instantie doorgegeven. Voor deze schriftelijke toestemming ontvangt u van ons een toestemmingsformulier wat u kunt invullen en ondertekenen.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Van den Hooven Training & Counseling verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden:
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van den Hooven Training & Counseling de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (zakelijk) telefoonnummer;
 • (zakelijke) e-mailadres;
 • Geslacht

Uw persoonsgegevens worden door Van den Hooven Training & Counseling opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Drs. Corline van den Hooven, Psycholoog NIP heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht, ook wel beroepsgeheim genoemd.
Persoonsgegevens van cliënten worden door Van den Hooven Training & Counseling verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoeren van de behandelovereenkomst (mondeling of schriftelijk overeengekomen)

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst (mondeling of schriftelijk overeengekomen)

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Van den Hooven Training & Counseling de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Titel;
 • BSN-nummer;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Land;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Website indien van toepassing;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Sexuele geaardheid;
 • Burgerlijke staat;
 • Kinderen;
 • Etnische afkomst;
 • Politieke opvatting of overtuiging indien van toepassing;
 • Religieuze opvatting of overtuiging indien van toepassing;
 • Relevante gegevens over uw achtergrond;
 • Gegevens over uw gezondheid en uw psychisch welbevinden.

Uw persoonsgegevens worden door Van den Hooven Training & Counseling opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandeling en daarna minimaal 15 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Van den Hooven Training & Counseling verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen

Grondslag van de persoonsgegevens is:

 • Het mondeling of via e-mail aangeven ingeschreven te willen zijn voor de nieuwsbrief

Voor de bovenstaande doelstelling kan Van den Hooven Training & Counseling de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam;
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Van den Hooven Training & Counseling opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is. Opzeggen kan ten allen tijde via e-mail, de gegevens worden na afmelden uit het systeem verwijderd.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan).
Uw dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn van 15 jaar en daarna vernietigd. U bent gerechtigd om het dossier eerder te laten vernietigen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend
U kunt om inzage van uw dossier vragen. U dient hiervoor een aparte afspraak te maken.
U kunt een kopie opvragen van het dossier. We vragen hiervoor een vergoeding.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contactgegevens
Van den Hooven Training & Counseling
Drs.  C. H. van den Hooven , Psycholoog NIP
E-mail: corline@psychologenpraktijk-utrecht.nl
Tel: 06-41260857

Afbeelding Psycholoog Corline

Drs. Corline van den Hooven

Psycholoog NIP

Als ervaren psycholoog help ik je graag met jouw klacht of probleem.

 • Psycholoog NIP
 • Ruim 10 jaar ervaring
 • Geen wachttijd
 • Praktijk in Utrecht centrum

Praktijkinformatie

Praktijkadres:
Voetiusstraat 3
3512 JL Utrecht
(vlakbij de Dom)

Contactgevens:
corline@psychologenpraktijk-utrecht.nl
Tel. nr.: 06 – 412 608 57

Psycholoog Utrecht is aangesloten bij:

Nederlands Instituut Psychologen